माझ्या गोब्ल्या गुब्बुटल्या…..

इवल्या इवल्या नाकावरती,
‘लागोबाचा’ शेंडा..अन,
‘गोब्ल्या गोब्ल्या’ गालामध्ये,
रुस्व्याचा फुग्गा..

ए, रागावलेल्या गोबऱ्या गुब्बुटल्या,
माझ्यावरचा राग जरा सोडशील का?
तुझी ‘श्वल्ग-नगली’ सोडून कधी,
मला ही मिठी तू मारशील का?

परी-ताईशी तू रोजच खेळतोस,
कधीतरी आईशीही खेळशील का?
लुटू लुटू पळून, खळ खळ खिद्ळून,
हळूच येउन घट्ट बिलगशील का?

खूप खूप खेळू, मज्जा मज्जा करू,
आईच्या हाताने पोटभर खाऊ,
चिऊताईचा घास भरवताना,
आईकडे गोड हसून बघशील का?

तुझी नी माझी जोडी घट्ट घट्ट करू,
बागेमध्ये जाऊ अन हत्तीवरती फिरू,
बाबाला घोडा करून टिकटाक टिकटाक करू,
गोल चक्कर झाली कि गोड पापा देऊ..

बाबाला रोज स्वप्नात भेटतोस बरा,
माझ्याशीच बरा तुझा अबोला का?
बाबाच दर्पण आहेस कि माझी तू छबी,
हे तरी मला कधी कळू देशील का?

झोपेची परी जेव्हा पापणीवर निजेल,
झोपायला मग मऊ कुशी लागेल,
तेव्हा तरी तुला आईची आठवण येईल का?
तेव्हा तरी, सांग ना, साद घालशील का?

                         ~शीतल @ dreamingwordz.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s